Nov
12

Áfatörvény változások!

Áfatörvény változások!

         ÁFATÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

 1.    119§ 1 bekezdés változik: Az adó levonási jog akkor keletkezik amikor a felszámított adónak megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani illetve amikor a szolgáltatás nyújtó v. termékértékesítő részére az ellenértéket megfizeti.
 
2.   A 169§ kiegészül azzal, hogy a számlán fel kell tüntetni: „a XIII.A. fejezetben meghatározott különös   szabályokat alkalmazták

3. Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár 6.000.000.- Ft-nak megfelelő pénzösszeg.

4.  196§ B.(1) Pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatják azok a vállalkozások, amely
  1. tárgyév első napján a 2004. évi XXXIV.tv. szerint kisvállalkozás vagy annak minősülne ha a törvényhatálya alá tartozna.
  2. gazdasági céllal belföldön telepedett le
  3. nem áll csőd vagy felszámolási eljárás hatálya alatt

 

5. 196§ B.(2) ha az adóalany az pénzforgalmi elszámolást alkalmazza az összes termékértékesítése után az adót,az adót is magába foglaló ellenérték kézhezvételekor állapítja meg.
  1. a termék beszerzéséhez a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó a rá áthárított adólevonásának jogát akkor gyakorolja amikor a terméket értékesítő, vagy a szolgáltatást nyújtó részére az ellenértéket megfizeti.
  2. a számla érvénytelenítése vagy a módosítása esetén                                                   
ca) az olyan számla érvényesítése vagy módosítása esetén amelyen a pénzforgalmi elszámolás utalás szerepel az áthárított adó csökkentését fizetendő adó csökkentésként a terméket beszerző szolgáltatást igénybevevő pedig fizetendő adót növelő tételként abban az adó megállapítási időszakban veszi figyelembe amelyben a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszafizeti
cb) ellenérték fizetési kötelezettséget keletkeztető módosításkor ha a számlán a pénzforgalmi elszámolás utalás szerepel a szolgáltatást nyújtó adóalany a fizetendő adót, a szolgáltatást igénybevevő adóalany az adó levonását akkor veszi figyelembe amikor az ellenérték kifizetése megtörtént.
cc) a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany a számla érvénytelenítését mint a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője értelemszerűen alkalmazza.

6. Ha az ellenérték jóváírása, megfizetése részletekben történik, a fizetendő adót a részlet jóváírásakor legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani és a levonási jog is a megfizetett részlet erejéig gyakorolható. Megfizetésnek számít ha a követés v. kötelezettség engedményezés, tartozás átvállalás, elengedés vagy más miatt szűnik meg.
Ha az adóalany nem tüntette fel a számlán a pénzforgalmi elszámolásra vonatkozó utalást akkor az adó figyelembevételénél nem alkalmazhatja a fent leírtakat, vagyis a kifizetéstől függetlenül kell az adóval elszámolni. Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak a jogállásában olyan változás történik, amelynek következtében tőle adófizetés nem lenne követelhető ill. az adólevonást sem alkalmaznak a jogállás változást megelőző napon a felszámolás vagy végelszámolás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallásban, a szüneteltetés vagy megszűnés esetén a soron kívül benyújtandó adóbevallásban kell megállapítani.

7. 196§ C) A pénzforgalmi elszámolást a vállalkozás akkor választhatja , ha
 • a megelőző naptári évben ténylegesen
 • a tárgynaptári évben ésszerűen várhatóan ill. ténylegesen az összes termékértékesítése v.szolgáltatás nyújtása nem haladja meg az áfa nélkül számított 125.000.000.-Ft összeghatárt. Nem számít bele: a tárgyi eszköz értékesítése
 • a vagyoni értékű jog végleges átengedése
 • a termék 89§ szerinti értékesítése (közösségen belüli értékesítés)
 • 85§ 1 bekezdés szerinti adómentes szolgáltatás (pl. egészségügyi, szociális szolgáltatás óvodai, diákotthon stb.)
 • 86§ 1 bekezdés a-g pontja szerinti adómentes szolgáltatások (pl. biztosítási, pénzügyi szolgáltatás)
 8. 196§ D) a belföldi adóalany a nyilvántartásába vételével egyidejűleg is választhatja a pénzforgalmi elszámolást. Ebben az esetben időarányosan kell teljesíteni a feltételt.

9. 196§ E) A pénzforgalmi elszámolást az adóalany egy naptári évre választhatja.

10. 196§ F) A pénzforgalmi elszámolás megszűnik.
 • a naptári év utolsó napjával, ha a következő évre nem kívánja alkalmazni. a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár meghaladását követő nappal.
 • a naptári év utolsó napjával, ha a vállalkozás a tárgyévet követő év első napján nem minősül kisvállalkozásnak
 • az eljárás jogerős elrendelését megelőző nappal, ha az adóalany csőd-felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás     hatálya alá kerül.
 • az adóalany szüneteltetését megelőző nappal.
Ha a pénzforgalmi elszámolás az értékhatár meghaladása miatt szűnik meg az adóalany a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet a választás jogával.

11. 196§ G) a pénzforgalmi elszámolás választásáról az Adóhatóság felé kell nyilatkozni. A nyilatkozattételre az Art. változás bejelentésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
279§ Alanyi mentesség, ha az:
2012-es évben ténylegesen és a
2013-as évben várhatóan az árbevétel nem haladja meg a 6.000.000.-Ft-ot
 
Ha a feltételek fennállnak az adóalany az adómentességet akkor is kérheti 2013-ra ha 191§ 3. bekezdésbe rögzített időpont még nem telt el. (újra kezdés)

13. 280§ az adóalany a XIII. A Fejezet szerinti pénzforgalmi elszámolást első alkalommal 2013.jan.1.napjától kezdődő adó megállapítási időszakra alkalmazhatja.Iratkozzon fel, és rendszeresen tanácsokkal látjuk el!Keresés a blogban